Stort tack till alla hjältar

Upp till 50% rabatt på kryssningspriset – Gäller året ut!

MSC Cruises vill rikta ett stort tack till alla som har stått och fortfarande står i frontlinjen under Coronakrisen.

Till alla som har riskerat sitt eget liv för att rädda våra, arbetat övertid och gjort uppoffringar för andra, de personerna, mer än någon annan, förtjänar en gåva.

Eftersom vi nu har börjat kryssa igen är MSC Cruises hedrade att kunna erbjuda upp till 50% rabatt på kryssningspriset till alla hjältar, deras familjer och resesällskap så snart de är redo för en välförtjänt semester.

Våra speciella rabatterade kryssningspriser för alla hjältar och deras familjer kommer att finnas tillgängliga och gälla alla MSC Cruises avgångar (förutom World Cruise), oavsett kryssningslängd fram till 31 december 2022, gäller bokningar gjorda till och med 31 mars 2022.

Behörighet:
– Alla läkare/sjuksköterskor/samtliga som är anställda på sjukhusanläggningarna (t.ex. sjukhus/kliniker/Covid-19-mottagningar), som har påverkats direkt eller indirekt av Covid-krisen
-Andra relaterade jobb till sjukhustjänster (t.ex. personal för städning) endast om de anlitas direkt av sjukhusen, inte från privata företag
-Husläkare
-Brandmän
-Apotekare som arbetar under pandemin
-Privata läkare och anställda inom medicin som inte är anställda på sjukhusanläggningar ENDAST OM deras specialisering är direkt relaterad till Covid-19 (t.ex. läkare specialiserade på pneumologi, virologer)
-Volontärer inom vården (ambulans, socialtjänst) som erbjöd sitt stöd under Covid-19-krisen
-Pensionerade läkare som kallades tillbaka i tjänst för att ge stöd under pandemin
-Anställda vid forskningslaboratorier endast om de specifikt arbetat med Covid-19-tester

Giltigt bevis på tjänsten måste skickas vid bokningstillfället: kopia av ID-kort, certifikat eller annan officiell legitimation. Bevis på tjänsten måste tas med också vid ombordstigning.

Kampanjdetaljer:
– Bokningens giltighet: Erbjudandet gäller för alla nya bokningar gjorda från 31/08/2020 till 31/3/2022; erbjudandet är inte retroaktivt;
– Erbjudandet gäller för alla kryssningar som avgår fram till 31 december 2022 (World Cruise exkluderat) och erbjuds i mån av tillgång vid bokningstillfället.
– Rabatten gäller per hytt och gäller endast för kryssningspriset;
– Rabatten gäller för alla länder som åter tillåts resa utomlands
– Rabatt kan kumuleras till kampanjpriser och MSC Club-rabatt, det kan inte kombineras med specialrabatter som seniorrabatt, singelpriser, all in one, tandem och grupppriser;
– Hälsoarbetaren måste vara en del av bokningen, annars kan rabatten inte tillämpas (exempel: vi ger inte rabatt till en doktors son om läkaren själv inte reser);
– Om två eller flera hytter bokas, kommer rabatten endast att tillämpas på den hytt som vårdpersonalen upptar;
– samma vårdpersonal kan boka fler än en kryssning, men han / hon måste resa personligen;
– För singelhytter gäller standardtillägg;- Standardvillkor gäller om inte särskilda villkor beviljas vid bokningstillfället (dvs. ny flexibel handelspolicy);

SÅ HÄR BOKAR DU

Olika rabattnivåer

Det finns 2 olika rabattnivåer tillgängliga: 30% eller 50%. Dessa varierar beroende på antalet tillgängliga hytter vid bokning.

Paxtypes

Vi har skapat följande paxtypes kopplade till de olika rabattnivåerna som måste anges när du gör bokningen;

50%

– Paxtype: HEAL50/HEAL50MSCCLUB5
– Rabatt: HEAL50

 

30%

-Paxtype: HEAL30/HEAL30MSCCLUB5
-Rabatt: HEAL30


MSC Cruises would like to extend a big thank you to everyone who has stood and still stands in the front line during the Corona crisis.

To all who have risked their own lives to save ours, worked overtime and made sacrifices for others, those people, more than anyone else, deserve a gift.

As we have now started cruising again, MSC Cruises is honored to be able to offer up to 50% off the cruise price to all heroes, their families and travel companions as soon as they are ready for a well-deserved vacation.

Our special discounted cruise fares for all heroes and their families will be available and apply to all MSC Cruise departures (except World Cruise), regardless of cruise length until 31st of December 2022, applies to bookings made before March 31st 2022.

ELIGIBLE for the promo
– All Doctors/Nurses/Front line and back office workers employed in the Hospital facilities (eg. Hospital/clinics/Covid-19 centers), who have been directly or indirectly impacted by the Covid Emergency
– Other related jobs to Hospital services (e.g. Cleaning service staff) only if directly hired by the Hospitals, not from private companies
– Family Doctors
– Firefighters
– Pharmacists operating during the pandemic
– Private Doctors and medical figures not employed in hospital facilities ONLY IF their specialization is directly related to COVID-19 diseases (eg. Doctors specialized in pneumology, virologists)
– Healthcare Volunteers (Ambulance, Social services) who offered their support during the Covid-19 emergency
– Retired doctors who were called back to service to give support during the pandemic
– Research Laboratories employees only if they specifically perform COVID-19 tests

It is mandatory to provide a certification which can prove to be eligible for the promo.
Valid proof of service has to be sent at the moment of the booking: copy of the ID card of the company/hospital where the passenger is employed, certificate or other official identification. Proof of service has to be brought also at embarkation.

Terms & Conditions:
– Booking validity: the offer is valid for all new bookings made from 31/08/2020 till 31/3/2022; the offer is not retroactive;
– The offer is valid for all cruises departing up to 31 December 2022 (WOR cruise excluded) and it is subject to availability at the moment of the reservation;
– The offer is available for all markets with the exception of GR and MA Restart program open only to Schengen residents;
– Discount is per cabin and applicable to the cruise portion only;
– Discount can be cumulated to the promo rates and MSC Club discount, it cannot be combined with brochure promo targets and group rates;
– The Health worker has to be part of the reservation, otherwise the discount may not be applied (example: we don’t grant discount to a doctor’s son if the doctor himself is not travelling);
– If two or more cabins are booked, the discount will be applied only to the cabin the Health worker occupies;
– the same Health worker may book even more that one cruise, but he/she needs to be personally travelling;
– In case of single cabins, standard single supplement will apply;

HOW TO BOOK

Discount rules

There are 2 different discount levels available: 30% or 50%. These vary depending on the number of cabins available when booking.

Paxtypes

We have created the following paxtypes linked to relative discount items that have to be entered when making the booking;

50%

– Paxtype HEAL50/HEAL50MSCCLUB5
– Discount HEAL50

 

30%

-Paxtype HEAL30/HEAL30MSCCLUB5
-Discount HEAL30