Allt du behöver gällande MSC Cruises återstart

Information, dokument och marknadsmaterial

Denna information ska du lägga upp på er hemsida

Observera att gäster som reser från länder* som anses vara ”hög risk” av European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) måste ta ett RT-PCR-svabbtest inom 72 timmar före fartygets avgång. Testresultaten måste presenteras vid terminalen före start. Listan över länder med hög risk baserat på riktlinjerna från European Center for Disease Prevention and Control giltiga för kryssningar från och med 16/22 augusti** och 23/29 augusti finns HÄR. Våra gäster är välkomna att regelbundet kolla listan för de senaste uppdateringarna. Gäster över 65 år eller med allvarliga hälsotillstånd uppmanas att rådfråga en läkare eller lokal hälsovårdsmyndighet för vägledning innan de reser. Viktigt att notera att testet inte krävs för passagerare under 6 år.

* Omfattar alla som har rest till, från eller genom dessa länder med hög risk de senaste 14 dagarna före fartygets avgång. Dessa protokoll gäller också gäster vars nationalitet eller bostad för närvarande befinner sig i ett högriskland.

** Observera att endast för MSC Grandiosa-kryssningar från och med den 16 augusti/22 augusti kommer gäster som inte kan göra testet sina själva att kunna göra testet vid terminalen. Om gästen inte kan göra testet själv kommer det att dras 50 € från ombordkrediten (återbetalas inte).

För att garantera den högsta standarden för hälsa och säkerhet i land och ombord kommer gäster som vill gå i land på destinationerna bara att kunna göra det genom att delta i en av våra MSC Cruises utflykter. Gäster kommer också att kunna boka ytterligare turer ombord. Vi kommer att erbjuda passagerare som fick sin kryssning mellan 16 augusti-31 oktober avbokad eller som har fått en voucher på grund av avbokningarna, upp till 3 gratis utflykter i land beroende på bokad hyttkategori på de nya rutterna med MSC Grandiosa och MSC Magnifica.

För att säkerställa din trygghet när du ser fram emot din nästa semester kräver MSC Cruises att alla gäster ska ha en försäkring som täcker eventuella COVID-19-relaterade risker, inklusive avbokning, repatriering och medicinska utgifter. Du kan välja vår Covid Protection Plan eller kontakta ett valfritt försäkringsbolag.

Material till marknadsföringen

Video om de nya hälso- och säkerhetsåtgärderna ombord hittar du HÄR
Video med MSC Grandiosas nya rutt hittar du HÄR
Ruttkarta för MSC Grandiosas nya rutt hittar du HÄR
Videos med MSC Grandiosa hittar du HÄR
Bilder på MSC Grandios hittar du HÄR
Copy till MSC Grandiosa hittar du HÄR

Videos med MSC Magnifica hittar du HÄR
Bilder på MSC Magnifica hittar du HÄR
Copy till MSC Magnifica hittar du HÄR
Information om våra nya säkerhetsgårder hittar du HÄR

Viktiga dokument

Allt ni behöver veta om kryssningen med MSC Grandiosa, innan bokning/ombordstigning/ombord/avstigning, folder hittar ni HÄR
Allt ni behöver veta om kryssningen med MSC Magnifica, innan bokning/ombordstigning/ombord/avstigning, folder hittar ni HÄR
Information om säkerhetsåtgärderna ombord på MSC Grandiosa hittar du HÄR
Information om säkerhetsåtgärderna ombord på MSC Magnifica hittar du HÄR

För att se samtliga avresor besök vår hemsida: Sverige, Norge, Danmark


Everything you need for the restart

You should post this information on your website

Please note that guests traveling from countries* considered ”high risk” by the European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) must take an RT-PCR swab test within 72 hours before departure of the ship. The test results must be presented at the terminal before start. The list of high risk countries based on the guidelines from the European Center for Disease Prevention and Control valid for cruises from 16/22 August ** and 23/29 August can be found HERE. Our guests are welcome to regularly check the list for the latest updates. Guests over the age of 65 or with serious health conditions are advised to consult a physician or local health authority for guidance before traveling. It is important to note that the test is not required for passengers under 6 years of age.

* Includes everyone who has traveled to, from or through these high-risk countries in the last 14 days before the departure of the ship. These protocols also apply to guests whose nationality or residence is currently in a high-risk country.

** Please note that only for MSC Grandiosa cruises from 16 August / 22 August, guests who are unable to take the test themselves will be able to take the test at the terminal. If the guest is unable to do the test themselves, € 50 will be deducted from the onboard credit (non-refundable).

To guarantee the highest standard of health and safety on land and on board, guests wishing to land at their destinations will only be able to do so by taking part in one of our MSC Cruises excursions. Guests will also be able to book additional tours on board. We will offer passengers who had their cruise between 16 August-31 October canceled or who have received a voucher due to the cancellations, up to 3 free excursions ashore depending on booked cabin category on the new routes with MSC Grandiosa and MSC Magnifica.

To ensure your safety as you look forward to your next vacation, MSC Cruises requires all guests to have insurance covering any COVID-19 related risks, including cancellation, repatriation and medical expenses. You can choose our Covid Protection Plan or contact an insurance company of your choice.

Materials for marketing

Video with the new health and safety measures on board MSC Grandiosa can be found HERE
Video with MSC Grandiosa’s new itinerary can be found HERE
Itinerary map for MSC Grandiosa’s new route can be found HERE
Videos with MSC Grandiosa can be found HERE
Pictures of MSC Grandios can be found HERE

Videos with MSC Magnifica can be found HERE
Pictures of MSC Magnifica can be found HERE

Information about our new security measures can be found HERE

Important documents

Everything you need to know about the cruise with MSC Grandiosa, pre-booking / boarding / life on board / disembarkation, folder can be found HERE
Everything you need to know about the cruise with MSC Magnifica, pre-booking / boarding / life on board / disembarkation, folder can be found HERE
Information about the safety measures on board the MSC Grandiosa can be found HERE
Information about the safety measures on board the MSC Magnifica can be found HERE

To see all departures visit our website: Finland